Hakkımızda

Toplumun tarihi,kültürel,dini,ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak; her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek;
Yeni neslin tarihi ve kültürü ile irtibatını kuvvetlendirmek gayesiyle, hat ve tezhip sanatı, Osmanlı Türkçesi, mehter marşları gibi kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına yardımcı olmak;
Farklı meslek ve branşlarla ilgili tarihi araştırmalar yaparak bu alanlarda yeni eserler üretmek;
Başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyadaki çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin oluşması konusunda çalışmalar yapmak;
İnsanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmek, muhtaç olanlara her türlü yardımda bulunmak, İnsan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve yerleşmesine katkıda bulunmak
Deneğimizin amaçları doğrultusunda:
1) Eğitim ve öğretimi ülkemizin kalkınma ve gelişiminin temel unsuru kabul ederek, üniversite, yüksek okul, lise, ilköğretim okulu, yuva, kurs, yurt ve pansiyon gibi eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek veya bizzat gerçekleştirmek; çocuk ve kadın komisyonları, sağlık kurumları ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar oluşturmak; spor salonları açmak ve sportif aktiviteler gerçekleştirmek; bu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak; yurt dışı ve yurt içinde öğretmen ve öğrenci tebadülünde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek; eğitim, öğretim ve araştırmaya yönelik her türlü yatırım ve organizyonları yapmak,
2) Her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal alanda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, derleyerek arşivlemek, yayımlamak; telif ve tercüme yazılı, görsel ve işitsel, dijital her türlü eserin edisyon-kritiği ve neşrini yapmak ve yazma kitapları tahkikli bir şekilde yayımlamak, bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalara katkıda bulunmak, bunun için yarışmalar düzenlemek,
3) Bu çerçevede merkezler kurmak, kurslar açmak, kütüphaneler kurmak, sergiler açmak, konferans, açık oturum, seminer, ders, müsamere, bilgi şöleni, panel, kermes, konser, anket gibi etkinliklerde bulunmak, mehter takımı, musiki koroları vb. kurmak, benzeri eğitici, öğretici ve tanıtıcı toplantılar düzenlemek, bu etkinliklerde sunulan tebliği ve yapılan konuşmaların yazılı, görsel ve işitsel dökümanlarını neşretmek,
4) Sivil toplum örgütü olarak özel ve kamu alanında, ulusal ve uluslararası boyutlarda her türlü çalışmayı yapmak, faaliyetler organize etmek, yapılan faaliyetlere iştirak etmek, desteklemek ve yaymak, vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara üye olmak, uluslararası konferaslara ve çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası ölçekte birlikler kurmak veya üye olmak,
5) Dernek amacıyla örtüşen faaliyetlerde bulunan ilim adamları ve öğrencilere ilmi, maddi ve her türlü yardım ve katkıda bulunmak, burs vermek,
6) Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaat yapmak. Amaçlarını gerçekleştirmek için Dernekler Kanununa uygun olarak sandıklar kurmak, sosyal ve iktisadi tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerden ve kurumlardan ayni ve nakdi bağışlar kabul etmek, bağışta bulunmak, yardım toplamak,
7) Her türlü süreli-süresiz basın yayın organlarınını kurmak, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sine vizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyetde bulunmak,
8) Dernek görev alanlarına giren konularda resmi ve özel kuruluşlarla kordineli bir şekilde ortak projeler yürütmek, sertifika vermek, ders kitabı ve yardımcı kitaplar neşretmek,
9) Amacın gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, gazete dergi kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
10) Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
11) Tüzük amaçlarının gerçekleşmesi için ihitiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
12) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
13) Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, fedarasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak gerekli izin alınarak derneklerin kurabilecegi tesisleri kurmak,
14) Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
15) Amaç ve mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak,
16) Sosyal hizmetler müdürlükleri, belediyeler ve ceza evleri ile her konuda iş birliği yapmak,
17) Gıda bankacılığı yapmak.

EnYukarı